Willemvandenberge.com

Algemeen

Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf Willemvandenberge.com,en de koper of opdrachtgever, hierna te noemen "

klant

Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de
overeenkomst binden Willemvandenberge.com alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Willemvandenberge.com.

Offerte en overeenkomst

Alle offertes van Willemvandenberge.com - waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Website

Na het tekenen van de overeenkomst voor het bouwen van een website, webapplicatie of andere diensten, is de klant 50% van de overeengekomen hoofdsom per direct verschuldigd. Willemvandenberge.com start haar werkzaamheden na ontvangst van de betaling van deze factuur. Direct bij aflevering is het restant van de overeengekomen hoofdsom opeisbaar. De klant verplicht zich alle gegevens die Willemvandenberge.com nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website , op verzoek, ter hand te stellen van Willemvandenberge.com en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de klant binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Willemvandenberge.com haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar. Willemvandenberge.com behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening. Willemvandenberge.com verplicht zich tot geheimhoudingtegenover derden van al hetgeen haar te kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de klant.


Levertijd

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant Willemvandenberge.com 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan Willemvandenberge.com niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van Willemvandenberge.com.

Zekerheidstelling

Willemvandenberge.com kan ten allen tijde van de klant verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van Willemvandenberge.com ter zake eerdere (deel)leveringen of ter zake van betreffende leverantie worden voldaan.
Indien Willemvandenberge.com de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodieken, geldt dat Willemvandenberge.com door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van minimaal twee (2) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Betaling De betaling van de facturen dient binnen de overeengekomen termijn te geschieden op een door Willemvandenberge.com opgegeven bank en/of gironummer  Een ontvangen betaling wordt afgeboekt op de langst openstaande vordering. De datum van bijschrijving op de rekening van Willemvandenberge.com is de betaaldatum. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is Willemvandenberge.com gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan Willemvandenberge.com verschuldigd. Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden. Toepasselijk recht en geschillenregeling Alle uit de door Willemvandenberge.com gesloten overeenkomsten of de ten uitvoeringlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Willemvandenberge.com en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats of werkelijke verblijfplaats van de klant. Op alle overeenkomsten tussen Willemvandenberge.com en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.